DIO Oosterwolde afdeling Gymnastiek

Algemene Ledenvergadering DIO Gym 2020

Beste (ouders/verzorgers van) DIO Gym leden,

Normaal gesproken zouden we rond deze tijd een algemene ledenvergadering (ALV) hebben gehouden. Vanwege de aanscherping van coronamaatregelen wordt de ALV dit jaar anders vormgegeven.
Bijgevoegd kunt u een document vinden met alle informatie die anders tijdens de jaarvergadering met u besproken zou worden. Alle stukken zijn vastgesteld door het bestuur. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u mailen naar penningmeesterdiogym@gmail.com.

Voor enkele zaken die tijdens de ALV ter sprake komen, vragen wij uw instemming/ goedkeuring, te weten:

1.     De begroting voor het seizoen 2020/2021 geeft voor het bestuur geen aanleiding tot het wijzigen van de contributietarieven. Het bestuur vraagt hierbij aan haar leden instemming met handhaving van de huidige contributietarieven.

2.     Twee ouders van jeugdleden hebben aangegeven zich beschikbaar te stellen voor het bestuur. Het bestuur vraagt hierbij aan haar leden akkoord voor het aantreden als bestuursleden: K. van Laarhoven – de Ruijter en H. Brouwer. Kunt u NIET instemmen met hetgeen genoemd in de punten 1 en/of 2, dan graag uw bezwaar vóór 11 november mailen naar penningmeesterdiogym@gmail.com.

Deze bezwaren zullen in het bestuur worden besproken en, indien gegrond bevonden, worden teruggekoppeld naar de leden.

Als er geen bezwaren worden ingebracht wordt instemming met bovenstaande punten geconcludeerd. Hartelijke groet,

Het Bestuur van DIO Gymnastiek
Steven Hollander
Agnes Hollander – Dokter

About author View all posts

KvL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *