DIO Oosterwolde afdeling Gymnastiek

uitnodiging buitengewone algemene ledenvergadering OMNI DIO

Het (Hoofd)bestuur van de (omni)sportvereniging DIO/Oosterwolde nodigt haar leden uit voor het bijwonen van een

Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Wanneer: maandag 7 oktober 2019
Plaats: DIO-kantine “De Horst” op de sportvelden Oostenburg
Tijdstip: 20:00 uur.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Afsplitsing afdeling Voetbal
– aan de leden wordt gevraagd in te stemmen met de overheveling van het
opgebouwde vermogen van de afdeling Voetbal naar de nieuw op te
richten voetbalvereniging
– overdracht (voetbal)leden van de omni-vereniging naar de nieuw op te
richten voetbalvereniging
4. Rondvraag en w.v.t.t.k.
5. Sluiting

Toelichting behorende bij de agenda van de ledenvergadering op maandag 7 oktober 2019

Zoals jullie ongetwijfeld weten, wordt een fusietraject onderzocht tussen de SV De Griffioen, de afdeling Voetbal van de S.V. DIO/Oosterwolde en Stichting
Sportaccomodatie “Oostenburg”. Alvorens de eventuele fusie tot stand kan komen dient er in juridische zin sprake te zijn van 3 gelijkwaardige verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid. De
afdeling Voetbal is nu echter onderdeel van de omnivereniging S.V. DIO en is niet volledig rechtsbevoegd, heeft geen eigen statuten en is niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Met andere woorden: de afdeling Voetbal is geen zelfstandige vereniging die een fusie aan kan gaan met een andere vereniging. Om dit wel mogelijk te maken zal er een nieuwe zelfstandige voetbal-vereniging DIO worden opgericht en zal de afdeling Voetbal geen onderdeel meer uitmaken van de omnivereniging.

Op grond van artikel 18 van de DIO-statuten draagt elke afdeling van de omnivereniging zijn eigen financiële verantwoordelijkheid en is als eigen afdeling aansprakelijk voor aanzuivering van tekorten en de overschotten zullen ten gunste van de eigen afdeling blijven. Eventueel door de afdeling geleden tekorten kunnen niet worden doorberekend aan de andere afdelingen en  moetenworden opgelost door aanpassing van de contributie of andere acties. Met andere woorden elke afdeling heeft zijn eigen vermogen.
Het aan de afdeling Voetbal toe te rekenen vermogen zal worden overgedragenaan de nieuwe voetbalvereniging DIO. Hiervoor is wel de instemming van de DIO-leden tijdens de algemene
ledenvergadering nodig.
Wij vragen onze leden tijdens de ledenvergadering in te stemmen met het voorstel om het geregistreerde vermogen van de afdeling Voetbal over te mogen hevelen naar de nieuw op te richten voetbalvereniging DIO.

Voor de afzonderlijk geregistreerde voetballende leden van de S.V. DIO betekent een en ander ook dat zij moeten worden uitgeschreven als lid van de omni en lid
gaan worden van de nieuwe voetbalvereniging. Tijdens de ledenvergadering zal er een besluit door het bestuur van de vereniging worden genomen waardoor het lidmaatschap van alle voetballende leden door de vereniging wordt opgezegd onder gelijktijdige aanvaarding van het lidmaatschap van de nieuwe voetbalvereniging. De opzegging van het
lidmaatschap betreft alleen het lidmaatschap ten aanzien van de afdeling voetbal.
Wij vragen onze leden tijdens de ledenvergadering in te stemmen met het bestuursbesluit om het lidmaatschap van alle voetballende leden op te zeggen onder gelijktijdige aanvaarding van het lidmaatschap van de nieuwe voetbalvereniging. De te zijner tijd niet ter vergadering aanwezige voetballende leden worden geacht met het besluit in te stemmen, tenzij zij voor de algemene ledenvergadering schriftelijk aan het bestuur van de omni verklaren hiermee niet in te stemmen.

Het betuur van de S.V. Dio/Oosterwolde.
Oosterwolde, 17 september 2019.

About author View all posts

marloes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *